Maj 19, 2018

Regulamin

ZASADY REZERWACJI I WYNAJMU

REZERWACJA

 • Wstępna rezerwacja dokonywana jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Wstępna rezerwacja jest ważna przez 3 dni. Jeśli w tym okresie nie zostanie wpłacony zadatek, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 • Zadatek wynosi 30% całości kwoty rezerwacji, wpłata zaliczki potwierdza zapoznanie się i akceptację zasad wynajmu.
 • Pozostała kwota za całość rezerwacji jest płatna z góry w dniu zameldowania, nie obsługujemy kart płatniczych.
 • W razie rezygnacji z pobytu po wpłacie zaliczki, a przed zameldowaniem nie dokonujemy zwrotu wpłaconego zadatku.
 • W przypadku rezygnacji z części pobytu po zameldowaniu nie dokonujemy zwrotów za pozostały, niewykorzystany czas zarezerwowanego pobytu.
 • Nie przyjmujemy rezerwacji dokonywanej przez lub w imieniu osoby niepełnoletniej.
 • W okresie wakacyjnym apartamenty wynajmowane są w pakietach tygodniowych (sobota/sobota)

POBYT

 • Do korzystania z domku letniskowych uprawnione są osoby zameldowane.
 • Pobyt rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu.
 • Zameldowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i po podpisaniu umowy oraz zasad najmu
 • W chwili zameldowania pobierana jest dodatkowa kaucja w wysokości 400 PLN na poczet rozliczenia ewentualnych szkód wyrządzonych przez najemcę, zwracana w dniu zakończenia pobytu.
 • Najemca nie może przekazywać ani udostępniać prawa do wynajmu osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 • Najemca ponosi odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód na skutek nieprzestrzegania postanowień zasad wynajmu, również szkód powstałych z winy nieumyślnej.
 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.
 • W przypadku, gdy wartość szkód przekracza wysokość kaucji, najemca jest zobowiązany do pokrycia różnicy kosztów.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie posesji.
 • W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń lub awarii najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania właściciela, celem dokonania prac naprawczych. W przypadku stwierdzenia, iż uszkodzenie lub awaria powstało na skutek działania wynajmującego niezgodnego z zasadami wynajmu, zostanie naliczona rekompensata finansowa na rzecz właściciela w wysokości faktycznych kosztów naprawy bądź wymiany mienia. Kwota rekompensaty musi zostać uregulowana niezwłocznie, najpóźniej w dniu zakończenia pobytu.
 • Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku. W budynku znajdują się okna dachowe, pozostawienie ich otwartych lub uchylonych może spowodować zalanie pomieszczeń i spowodowania szkód materialnych.
 • Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają w całości ich rodzice lub opiekunowie.
 • Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za zagubienie kompletu kluczy do lokalu
 • W przypadku wystąpienia awarii spowodowanej przez czynniki zewnętrzne (przerwa w dostawie zasilania, uszkodzenia sprzętu, przerwa z dostępności sygnału telewizyjnego) najemcy nie przysługuje prawo do rekompensaty finansowej.

OGIEŃ I PALENIE TYTONIU

 • Na terenie pomieszczeń mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Palących zapraszamy na świeże powietrze.
 • Na terenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przyległych do budynku tarasach obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, w tym świeczek, grilli, lamp i kuchenek naftowych lub gazowych, a także grzejników elektrycznych, spirytusowych lub gazowych.
 • Ze względu na drewnianą konstrukcję domku, należy bezwzględnie przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Używanie urządzeń elektrycznych lub grzewczych niestanowiących wyposażenia domku jest zabronione.
 • Wyposażenie domku obejmuje gaśnicę. Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją jej obsługi oraz przepisami przeciwpożarowymi.
 • Nieuzasadnione użycie gaśnic skutkuje obciążeniem najemcy kosztami wynikającymi z konieczności naprawy urządzeń lub wymiany zniszczonego mienia.
 • Na terenie posesji obowiązuje zakaz palenia ognisk.

POZOSTAŁE ZASADY

 • Obowiązuje segregacja odpadów. Na terenie posesji znajdują się odpowiednie i opisane pojemniki na odpady.
 • Zgodnie z prawem zwyczajowym, na terenie obiektu obowiązują zasady uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków z ciszą nocną w godzinach 23:00 – 06:00.
 • Zwierzęta domowe nie są akceptowane.
 • Parkowanie samochodów i rowerów na terenie posesji jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych w tym celu miejscach. Miejsca parkingowe są niestrzeżone, właściciel posesji nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia pojazdów.
 • Na terenie posesji znajdują się 2 miejsca parkingowe, przypisane po jednym do każdego apartamentu. Dodatkowe, niestrzeżone miejsca parkingowe znajdują się poza terenem posesji.
 • Domki położone są na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana (obszar Natura 2000). Najemca jest zobowiązany do stosowania się do odpowiednich zapisów ustawy o ochronie przyrody.
 • Użytkownicy terenu przeznaczonego do grillowania są zobowiązani do pozostawienia go w czystości.
 • Po zakończeniu pobytu pomieszczenia mieszkalne oraz taras domku powinny zostać pozostawione w takim stanie, w jakim zostały przekazane najemcy. Na życzenie najemcy dostępna jest płatna usługa sprzątania końcowego. Wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie.
 • W razie odnotowania rażących przypadków łamania zasad wynajmu, właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kwoty za niewykorzystany okres wynajmu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Wynajmu zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.