19 maja, 2018

Regulamin

ZASADY REZERWACJI I WYNAJMU

REZERWACJA

 • Goście akceptują i zobowiązują się respektować postanowienia niniejszego regulaminu. Podpisanie karty meldunkowej jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z jego treścią w chwili dokonywania rezerwacji.
 • Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania rezerwacji z przyczyn od siebie niezależnych (decyzję władz państwowych, działania siły wyższej, przyrody itp.) Najemcy nie przysługuje z tego powodu odszkodowanie.
 • Wstępna rezerwacja dokonywana jest telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Wstępna rezerwacja jest ważna przez 48 godzin od chwili jej założenia. Jeśli w tym okresie nie zostanie wpłacony zadatek, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana.
 • Zadatek wynosi 30% całości kwoty rezerwacji, wpłata zadatku potwierdza zapoznanie się i akceptację zasad wynajmu.
 • Pozostała kwota za całość rezerwacji jest płatna najpóźniej w dniu zameldowania. Brak wpłaty w powyższym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 • Wraz z opłatą za całość rezerwacji wynajmujący zobowiązany jest do wpłaty kaucji (w wysokości nieprzekraczającej ceny dwóch noclegów) na pokrycie ewentualnych szkód. Kaucja zwracana jest przelewem na konto najemcy w terminie maksymalnie 72 godzin od zakończenia pobytu. Właściciel zastrzega sobie prawo do zastosowania innej formy przyjęcia i zwrotu kaucji za zgodą najemcy (gotówka, Blik).
 • W razie rezygnacji z pobytu po wpłacie zadatku, a przed zameldowaniem nie dokonujemy zwrotu wpłaconego zadatku.
 • W przypadku rezygnacji z części pobytu po zameldowaniu nie dokonujemy zwrotów za pozostały, niewykorzystany czas zarezerwowanego pobytu.
 • Nie przyjmujemy rezerwacji dokonywanej przez lub w imieniu osoby niepełnoletniej.
 • W okresie wakacyjnym apartamenty standardowo wynajmowane są w pakietach tygodniowych (sobota/sobota). Krótsze pobyty wymagają indywidualnych ustaleń z właścicielem obiektu. W przypadku krótszych pobytów obowiązują ceny niestandardowe.

POBYT

 • Do korzystania z obiektu uprawnione są osoby zameldowane.
 • Pobyt rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 11:00 w dniu wyjazdu. Wcześniejsze zameldowanie lub późniejsze wymeldowanie może być możliwe, ale wymaga uzgodnienia z Wynajmującym
 • Najemca zobowiązany jest do okazania przy zameldowaniu ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy zameldowania. W takim przypadku Najemcy nie przysługuje zwrot kosztów pobytu.
 • Najemca nie może przekazywać ani udostępniać prawa do wynajmu osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY

 • Najemca ponosi odpowiedzialność majątkową w razie powstania jakichkolwiek szkód na skutek nieprzestrzegania postanowień zasad wynajmu, również szkód powstałych z winy nieumyślnej.
 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających.
 • W przypadku, gdy wartość szkód przekracza wysokość kaucji, najemca jest zobowiązany do pokrycia różnicy kosztów.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w domkach lub na terenie posesji.
 • W przypadku powstania jakichkolwiek uszkodzeń lub awarii najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania właściciela, celem dokonania prac naprawczych. W przypadku stwierdzenia, iż uszkodzenie lub awaria powstało na skutek działania wynajmującego niezgodnego z zasadami wynajmu, zostanie naliczona rekompensata finansowa na rzecz właściciela w wysokości faktycznych kosztów naprawy bądź wymiany mienia. Kwota rekompensaty zostanie uregulowana w pierwszej kolejności z kwoty wpłaconej kaucji. Jeśli wartość szkód przekroczy wysokość wpłaconej kaucji, pozostała kwota zostanie uregulowana przez najemcę najpóźniej w dniu wyjazdu.
 • Prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania domku. W budynku znajdują się okna dachowe, pozostawienie ich otwartych lub uchylonych może spowodować zalanie pomieszczeń i powstanie szkód materialnych.
 • Przez cały czas pobytu w ośrodku osoby niepełnoletnie powinny znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia lub szkody odpowiadają w całości ich rodzice lub opiekunowie.
 • Najemca ponosi odpowiedzialność finansową za zagubienie kompletu kluczy do lokalu. Koszt wymiany kompletu kluczy wraz z zamkiem wynosi 150 PLN
 • W przypadku wystąpienia awarii spowodowanej przez czynniki zewnętrzne (przerwa w dostawie zasilania, uszkodzenia sprzętu, przerwa z dostępności sygnału telewizyjnego) najemcy nie przysługuje prawo do rekompensaty finansowej.

OGIEŃ I PALENIE TYTONIU

 • Ze względu na przepisy przeciwpożarowe na terenie budynku oraz drewnianych tarasów obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 • Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych wewnątrz domu jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1000 złotych.
 • Na terenie pomieszczeń mieszkalnych oraz przyległych do budynku tarasach obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia, w tym świeczek, grilli, lamp i kuchenek naftowych lub gazowych, a także grzejników elektrycznych, spirytusowych lub gazowych.
 • Ze względu na drewnianą konstrukcję domku, należy bezwzględnie przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Używanie urządzeń elektrycznych lub grzewczych niestanowiących wyposażenia domku jest zabronione. Wyjątek stanowią zasilacze do telefonów komórkowych, urządzeń RTV oraz komputerów
 • Wyposażenie domku obejmuje gaśnicę. Najemca jest zobowiązany do zapoznania się z instrukcją jej obsługi oraz przepisami przeciwpożarowymi.
 • Nieuzasadnione użycie gaśnic skutkuje obciążeniem najemcy kosztami wynikającymi z konieczności naprawy urządzeń lub wymiany zniszczonego mienia.
 • Na terenie posesji obowiązuje zakaz palenia ognisk. Zewnętrzny grill jest przystosowany wyłącznie do opalania węglem drzewnym lub brykietem.

UŻYTKOWANIE ROWERÓW

 • Niniejszy paragraf określa zasady i warunki użytkowania rowerów dostępnych dla gości.
 • Rowery wypożyczane są odpłatnie według aktualnego cennika
 • Wynajmujący nie gwarantuje dostępności rowerów, ze względu na ich liczbę.
 • Rowery wypożyczane są osobom pełnoletnim. Osoby nieletnie mogą korzystać z użyczonego sprzętu tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
 • Zakazuje się użytkowania rowerów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia stanu użyczonego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 • Sprzęt zwracany po okresie użytkowania powinien być w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu w chwili użyczenia sprzętu.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków lub utraty zdrowia.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenia lub dewastację rowerów włączając w to szkody wywołane siłami natury. Zabezpieczenie rowerów w trakcie użytkowania, także na terenie obiektu, leży po stronie użytkownika.
 • Za utratę oraz całkowite zniszczenia sprzętu użytkownik zwraca jego równowartość w wysokości 100% zakupowej ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania.
 • Koszty naprawy częściowo zniszczonego sprzętu pokrywa wypożyczający. Stopień zniszczenia oraz koszt naprawy ocenia autoryzowany serwis.

POZOSTAŁE ZASADY

 • Obowiązuje bezwzględna segregacja odpadów. Na terenie posesji znajdują się odpowiednio oznaczone pojemniki na odpady. Nieprzestrzeganie zasad segregacji odpadów podlega opłacie w wysokości 500 PLN
 • Zgodnie z prawem zwyczajowym, na terenie obiektu obowiązują zasady uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków z ciszą nocną w godzinach 23:00 – 07:00.
 • Zwierzęta domowe nie są akceptowane.
 • Parkowanie samochodów i rowerów na terenie posesji jest możliwe wyłącznie w wyznaczonych w tym celu miejscach. Miejsca parkingowe są niestrzeżone, właściciel posesji nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenia pojazdów.
 • Na terenie posesji znajdują miejsca parkingowe, przypisane po jednym do każdego lokalu. Dodatkowe, niestrzeżone miejsca parkingowe znajdują się poza terenem posesji.
 • Obiekt położony jest na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana (obszar Natura 2000). Najemca jest zobowiązany do stosowania się do odpowiednich zapisów ustawy o ochronie przyrody.
 • Użytkownicy terenu przeznaczonego do grillowania są zobowiązani do pozostawienia go w czystości oraz wygaszania żaru po każdym użyciu.
 • Po zakończeniu pobytu pomieszczenia mieszkalne oraz taras domku powinny zostać pozostawione w takim stanie, w jakim zostały przekazane najemcy.
 • Zasięg sieci WiFi może być ograniczony w niektórych pomieszczeniach i punktach obiektu.
 • W razie stwierdzenia pozostawienia rażącego nieporządku i nieczystości zostanie pobrana dodatkowa opłata w wysokości 350 złotych – związana z pokryciem kosztów usunięcia zabrudzeń, zniszczeń, przykrych zapachów, itp.
 • W razie odnotowania rażących przypadków łamania zasad regulaminu lub agresywnego zachowania wobec osób trzecich Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pobytu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu kwoty za niewykorzystany okres wynajmu.
 • Wynajmujący może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub innych Gości albo szkodę na osobie Gości, właścicieli lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój. Ponadto Wynajmujący może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza niniejszy regulamin. Wynajmujący ma prawo do odmowy świadczenia usług osobom będącym pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających jak i osobom które zachowują się agresywnie.
 • Wynajmujący nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych np. przerw w dostawie prądu, wody, kanałów telewizyjnych lub dostępu do internetu
 • Ze względu na szacunek do gości oraz sąsiadów na terenie obiektu obowiązuje zakaz organizowania imprez. Nie akceptujemy głośnego, agresywnego zachowania oraz głośnej muzyki ingerującej w spokój pozostałych gości lub sąsiadów także w godzinach poza ciszą nocną.
 • Nie akceptujemy grup młodzieży oraz grup osób pełnoletnich składających się wyłącznie z osób do 23 roku życia.
 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach i mieniu spowodowane nieprzestrzeganiem przez Gości postanowień niniejszego regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach Wynajmu zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.